Organicbed#

המרכז לשינה טבעית

תקנון ומדיניות פרטיות

תנאי הזמנה
תנאים כלליים להזמנות Organicbed#

1. כללי
התנאים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המכר (להלן: “החוזה או ההזמנה”) שנערך בין הלקוח ובין Organicbed#

2. תשלומים והעברת הבעלות
התשלום ייעשה בהתאם לתנאים המפורטים באישור ההזמנה של Organicbed#, ובאין פירוט כזה, ייעשה התשלום עם מסירת ההזמנה.
כל סכום שלא ישולם במועדו יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ותיווסף אליו ריבית פיגורים מקסימלית כפי שתהיה נהוגה מזמן לזמן בבנק לאומי לישראל.
איחור בתשלום מהתשלומים הנקובים ייחשב כהפרה יסודית של החוזה.

3. זמן הספקה
א. זמן ההספקה יחושב החל מהיום בו נחתם החוזה על כל פרטיו ובכפוף לאישור Organicbed#.
ב. במקרה של עיכובים בביצוע ההזמנה אצל Organicbed# ו/או אצל קבלני המשנה שלה ו/או אצל ספקים שלה בשל סיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה מחסור בחומרי גלם, שביתה, השבתה, מלחמה, מחסור בלתי צפוי בכוח אדם וכ’ו, יוארך זמן ההספקה בהתאם.

4. הובלה והרכבה
א. באם ההזמנה כוללת הובלה, מתחייב הלקוח לקבל את המוצר שהוזמן במקום ובמועד שנקבעו לאספקתו, ולא יחוייב בלקוח בעד הובלה נוספת.
ב. באם ההזמנה כוללת הובלה ו/או הרכבה, מתחייב הלקוח לאפשר למרכיבים מטעם Organicbed# תנאי עבודה סבירים.
ג. באם ההזמנה כוללת הובלה ו/או הרכבה, מתחייב הלקוח לאפשר למרכיבים מטעם Organicbed# לחנות צמוד למקום ההתקנה בכדי לבצע את ההתקנה עצמה, במידה ואין אפשרות חניה צמודה למקום המשלוח, ישמור הלקוח או מי מטעמו, על רכב ההובלה בזמן ההתקנה בכדי לאפשר את ביצוע ההתקנה.

5. בדיקות
א. על הלקוח לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם מסירתו ולהודיע ל-Organicbed# על כל פגם/ ליקוי תוך 24 שעות מזמן המסירה. לא הודיע הלקוח על פגם/ ליקוי תוך המועד האמור, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.
ב. לא היו פגם/ ליקוי אשר ניתנים לגילוי בבדיקה סבירה, חייב הלקוח להודיע ל-Organicbed# עליהם מיד עם גילוים ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום המסירה. לא ניתנה הודעה תוך התקופה האמורה, יראו את המוצר כאילו סופק בהתאם לחוזה.
ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Organicbed# לא תהיה אחראית לפגם/ ליקוי כלשהם אלא אם כן נתנה לה אפשרות סבירה לבדוק את הפגם/ ליקוי, מיד עם גילויים ובתנאי שמולאו כל הוראותיה בעניין הטיפול בהם.
ד. אחריות Organicbed# הינה כלפי הלקוח בלבד ותפקע עם מכירה או העברת המוצר לצד ג’.
ה. אין Organicbed# אחראית לנזקים ו/או תוצאתיים ובכללם אבדן רווחים, אי נוחות וכדומה.

6. ביטול ההסכם
א. הלקוח רשאי להחזיר מוצרים (במידה סטנדרטית בלבד) באריזתם המקורית, שלא נעשה בהם כל שימוש ולא נפגמו כלל וזאת עד 14 ימים מתאריך אספקת המוצרים ובהצגת הוכחת קניה.
ב. ההחזר הכספי ללקוח יבוצע על ידי Organicbed# באופן זהה לזה בו ביצע את התשלום וכאשר עבור תשלום במזומן יוחזר צ’ק מזומן.
ג. הלקוח יישא בדמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים – הנמוך מבניהם. דמי הביטול האמורים לעיל יוקזזו מההחזר הכספי ללקוח ובמקרה שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי, לדמי הביטול המקוזזים תצורף עמלת סליקה בשיעור בו מחויבת Organicbed#..
ד. בכל מקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר, לא יוחזרו ללקוח דמי ההובלה וההרכבה/ההתקנה וכמו כן, תחול על הלקוח עלות הובלת המוצר/ים חזרה אל Organicbed#..
ה. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:
1. מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח (מידות/דרישות מיוחדות).
2. מוצרים שהורכבו בבית הלקוח.
3. מוצרים שנעשה בהם שימוש
4. מוצרים שנפגמו.
5. מזרנים שאריזת הניילון המקורית שלהם נפתחה.

7. עיכוב משלוחים
Organicbed# תהיה רשאית לעכב משלוחים במקרה בו הלקוח אינו עומד בתשלומיו עפ”י חוזה זה או כל חוזה אחר בין הצדדים, או במקרה בו מתעורר חשש סביר בדבר יכולת הפרעון של הלקוח עד אשר ישולם הסכום במלואו, או עד למתן בטחונות להנחת דעתה.

8 . מקום שיפוט
מקום השיפוט לכל סכסוך הקשור בהזמנה זו הוא בבית משפט המוסמך בתל אביב, אלא אם כן בחרה Organicbed# במקום שיפוט אחר.

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,
רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’.

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
Organicbed# שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרטי המוצרים. ט.ל.ח

בכבוד רב,

Organicbed#

טל’ מחלקת שירות לקוחות: 03-50-49-100

#FACEBOOK & #GOOGLE

לקוחות מפרגנים

  אנא השאיר/י שם וטלפון
  ונחזור אלייך תוך מספר דקות
  לתיאום המשלוח  מרכז הזמנות ארצי: 03-50-49-100

  Hide
  Whatsapp
  Phone
  איילת עבדה (ראשון לציון)
  הדס (רמת השרון)